Leveringsvoorwaarden
artikel 1. Algemeen 1 . Deze   voorwaarden   zijn   van   toepassing   op   iedere   aanbieding,   offerte   en   overeenkomst   tussen   Gavotex   Fournituren   BV,   hierna   te   noemen:   “Gebruiker”,   en   een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2 . De   onderhavige   voorwaarden   zijn   eveneens   van   toepassing   op   overeenkomsten   met   Gebruiker,   voor   de   uitvoering   waarvan   door   Gebruiker   derden   dienen   te   worden betrokken. 3 . Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. 4 . De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5 . Indien   één   of   meerdere   bepalingen   in   deze   algemene   voorwaarden   op   enig   moment   geheel   of   gedeeltelijk   nietig   zijn   of   vernietigd   mochten   worden,   dan   blijft   het overigens   in   deze   algemene   voorwaarden   bepaalde   volledig   van   toepassing.   Gebruiker   en   de   Wederpartij   zullen   alsdan   in   overleg   treden   teneinde   nieuwe   bepalingen   ter vervanging   van   de   nietige   of   vernietigde   bepalingen   overeen   te   komen,   waarbij   zoveel   als   mogelijk   het   doel   en   de   strekking   van   de   oorspronkelijke   bepalingen   in   acht   wordt genomen. 6 . Indien   onduidelijkheid   bestaat   omtrent   de   uitleg   van   één   of   meerdere   bepalingen   van   deze   algemene   voorwaarden,   dan   dient   de   uitleg   plaats   te   vinden   ‘naar   de geest’ van deze bepalingen. 7 . Indien   zich   tussen   partijen   een   situatie   voordoet   die   niet   in   deze   algemene   voorwaarden   geregeld   is,   dan   dient   deze   situatie   te   worden   beoordeeld   naar   de   geest   van deze algemene voorwaarden. 8 . Indien   Gebruiker   niet   steeds   strikte   naleving   van   deze   voorwaarden   verlangt,   betekent   dit   niet   dat   de   bepalingen   daarvan   niet   van   toepassing   zijn,   of   dat   Gebruiker   in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. artikel 2 Offertes en aanbiedingen 1 Alle   offertes   en   aanbiedingen   van   Gebruiker   zijn   vrijblijvend,   tenzij   in   de   offerte   een   termijn   voor   aanvaarding   is   gesteld.   Een   offerte   of   aanbieding   vervalt   indien   het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2 Gebruiker   kan   niet   aan   zijn   offertes   of   aanbiedingen   worden   gehouden   indien   de   Wederpartij   redelijkerwijs   kan   begrijpen   dat   de   offertes   of   aanbiedingen,   dan   wel   een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3 De   in   een   offerte   of   aanbieding   vermelde   prijzen   zijn   exclusief   BTW   en   andere   heffingen   van   overheidswege,   eventuele   in   het   kader   van   de   overeenkomst   te   maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4 Indien   de   aanvaarding   (al   dan   niet   op   ondergeschikte   punten)   afwijkt   van   het   in   de   offerte   of   de   aanbieding   opgenomen   aanbod   dan   is   Gebruiker   daaraan   niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 5 Een   samengestelde   prijsopgave   verplicht   Gebruiker   niet   tot   het   verrichten   van   een   gedeelte   van   de   opdracht   tegen   een   overeenkomstig   deel   van   de   opgegeven   prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 1 . De   overeenkomst   tussen   Gebruiker   en   de   Wederpartij   wordt   aangegaan   voor   onbepaalde   tijd,   tenzij   uit   de   aard   van   de   overeenkomst   anders   voortvloeit   of   indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2 . Is   voor   de   voltooiing   van   bepaalde   werkzaamheden   of   voor   de   levering   van   bepaalde   zaken   een   termijn   overeengekomen   of   opgegeven,   dan   is   dit   nimmer   een   fatale termijn.   Bij   overschrijding   van   een   termijn   dient   de   Wederpartij   Gebruiker   derhalve   schriftelijk   in   gebreke   te   stellen.   Gebruiker   dient   daarbij   een   redelijke   termijn   te   worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3 . Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 4 . Levering   geschiedt   af   bedrijf   van   Gebruiker.   De   Wederpartij   is   verplicht   de   zaken   af   te   nemen   op   het   moment   dat   deze   hem   ter   beschikking   worden   gesteld.   Indien   de Wederpartij   afname   weigert   of   nalatig   is   met   het   verstrekken   van   informatie   of   instructies   die   noodzakelijk   zijn   voor   de   levering,   is   Gebruiker   gerechtigd   de   zaken   op   te   slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 5 . Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6 . Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 7 . Indien   de   overeenkomst   in   fasen   wordt   uitgevoerd   kan   Gebruiker   de   uitvoering   van   die   onderdelen   die   tot   een   volgende   fase   behoren   opschorten   totdat   de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8 . Indien   tijdens   de   uitvoering   van   de   overeenkomst   blijkt   dat   het   voor   een   behoorlijke   uitvoering   daarvan   noodzakelijk   is   om   deze   te   wijzigen   of   aan   te   vullen,   dan   zullen partijen   tijdig   en   in   onderling   overleg   tot   aanpassing   van   de   overeenkomst   overgaan.   Indien   de   aard,   omvang   of   inhoud   van   de   overeenkomst,   al   dan   niet   op   verzoek   of aanwijzing   van   de   Wederpartij,   van   de   bevoegde   instanties   et   cetera,   wordt   gewijzigd   en   de   overeenkomst   daardoor   in   kwalitatief   en   /   of   kwantitatief   opzicht   wordt   gewijzigd, dan   kan   dit   ook   consequenties   hebben   voor   hetgeen   oorspronkelijk   overeengekomen   werd.   Daardoor   kan   het   oorspronkelijk   overeengekomen   bedrag   worden   verhoogd   of verlaagd.   Gebruiker   zal   daarvan   zoveel   als   mogelijk   vooraf   prijsopgaaf   doen.   Door   een   wijziging   van   de   overeenkomst   kan   voorts   de   oorspronkelijk   opgegeven   termijn   van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 9 . Indien   de   overeenkomst   wordt   gewijzigd,   daaronder   begrepen   een   aanvulling,   dan   is   Gebruiker   gerechtigd   om   daaraan   eerst   uitvoering   te   geven   nadat   daarvoor akkoord   is   gegeven   door   de   binnen   Gebruiker   bevoegde   persoon   en   de   Wederpartij   akkoord   is   gegaan   met   de   voor   de   uitvoering   opgegeven   prijs   en   andere   voorwaarden, daaronder   begrepen   het   alsdan   te   bepalen   tijdstip   waarop   daaraan   uitvoering   gegeven   zal   worden.   Het   niet   of   niet   onmiddellijk   uitvoeren   van   de   gewijzigde   overeenkomst levert   geen   wanprestatie   van   Gebruiker   op   en   is   voor   de   Wederpartij   evenmin   grond   om   de   overeenkomst   op   te   zeggen.   Zonder   daarmee   in   gebreke   te   komen,   kan   Gebruiker een   verzoek   tot   wijziging   van   de   overeenkomst      weigeren,   indien   dit   in   kwalitatief   en   /   of   kwantitatief   opzicht   gevolg   zou   kunnen   hebben   bijvoorbeeld   voor   de   in   dat   kader   te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 1 0 . Indien   de   Wederpartij   in   gebreke   mocht   komen   in   de   deugdelijke   nakoming   van   hetgeen   waartoe   hij   jegens   Gebruiker   gehouden   is,   dan   is   de   Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 1 1 . Indien   Gebruiker   met   de   Wederpartij   een   vaste   prijs   overeenkomt,   dan   is   Gebruiker   niettemin   te   allen   tijde   gerechtigd   tot   verhoging   van   deze   prijs   zonder   dat   de Wederpartij   in   dat   geval   gerechtigd   is   om   de   overeenkomst   om   die   reden   te   ontbinden,   indien   de   verhoging   van   de   prijs   voortvloeit   uit   een   bevoegdheid   of   verplichting ingevolge   de   wet   of   regelgeving   of   haar   oorzaak   vindt   in   een   stijging   van   de   prijs   van   grondstoffen,   lonen   et   cetera   of   op   andere   gronden   die   bij   het   aangaan   van   de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 1 2 . Indien   de   prijsstijging   anders   dan   als   gevolg   van   een   wijziging   van   de   overeenkomst   meer   bedraagt   dan   10%   en   plaatsvindt   binnen   drie   maanden   na   het   sluiten   van de   overeenkomst,   dan   is   uitsluitend   de   Wederpartij   die   een   beroep   toekomt   op   titel   5   afdeling   3   van   Boek   6   BW   gerechtigd   de   overeenkomst   door   een   schriftelijke   verklaring   te ontbinden,   tenzij   Gebruiker   alsdan   alsnog   bereid   is   om   de   overeenkomst   op   basis   van   het   oorspronkelijk   overeengekomene   uit   te   voeren,   of   indien   de   prijsverhoging   voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1 . Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de   Wederpartij   bij   het   sluiten   van   de   overeenkomst   verzocht   is   om   zekerheid   te   stellen   voor   de   voldoening   van   zijn   verplichtingen   uit   de   overeenkomst   en   deze   zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien   door   de   vertraging   aan   de   zijde   van   de   Wederpartij   niet   langer   van   Gebruiker   kan   worden   gevergd   dat   hij   de   overeenkomst   tegen   de   oorspronkelijk   overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 1 . Voorts   is   Gebruiker   bevoegd   de   overeenkomst   te   ontbinden   indien   zich   omstandigheden   voordoen   welke   van   dien   aard   zijn   dat   nakoming   van   de   overeenkomst onmogelijk   is   of   indien   er   zich   anderszins   omstandigheden   voordoen   die   van   dien   aard   zijn   dat   ongewijzigde   instandhouding   van   de   overeenkomst   in   redelijkheid   niet   van Gebruiker kan worden gevergd. 2 . Indien   de   overeenkomst   wordt   ontbonden   zijn   de   vorderingen   van   Gebruiker   op   de   Wederpartij   onmiddellijk   opeisbaar.   Indien   Gebruiker   de   nakoming   van   de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 3 . Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 4 . Indien   de   ontbinding   aan   de   Wederpartij   toerekenbaar   is,   is   Gebruiker   gerechtigd   tot   vergoeding   van   de   schade,   daaronder   begrepen   de   kosten,   daardoor   direct   en indirect ontstaan. 5 . Indien   de   Wederpartij   zijn   uit   de   overeenkomst   voortvloeiende   verplichtingen   niet   nakomt   en   deze   niet-nakoming   ontbinding   rechtvaardigt,   dan   is   Gebruiker gerechtigd   de   overeenkomst   terstond   en   met   directe   ingang   te   ontbinden   zonder   enige   verplichting   zijnerzijds   tot   betaling   van   enige   schadevergoeding   of   schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 6 . Indien   de   overeenkomst   tussentijds   wordt   opgezegd   door   Gebruiker,   zal   Gebruiker   in   overleg   met   de   Wederpartij   zorgdragen   voor   overdracht   van   nog   te   verrichten werkzaamheden   aan   derden.   Dit   tenzij   de   opzegging   aan   de   Wederpartij   toerekenbaar   is.   Indien   de   overdracht   van   de   werkzaamheden   voor   Gebruiker   extra   kosten   met   zich meebrengt,   dan   worden   deze   aan   de   Wederpartij   in   rekening   gebracht.   De   Wederpartij   is   gehouden   deze   kosten   binnen   de   daarvoor   genoemde   termijn   te   voldoen,   tenzij Gebruiker anders aangeeft. 7 . In   geval   van   liquidatie,   van   (aanvrage   van)   surséance   van   betaling   of   faillissement,   van   beslaglegging   -   indien   en   voor   zover   het   beslag   niet   binnen   drie   maanden   is opgeheven   -   ten   laste   van   de   Wederpartij,   van   schuldsanering   of   een   andere   omstandigheid   waardoor   de   Wederpartij   niet   langer   vrijelijk   over   zijn   vermogen   kan   beschikken, staat   het   Gebruiker   vrij   om   de   overeenkomst   terstond   en   met   directe   ingang   op   te   zeggen   danwel   de   order   of   overeenkomst   te   annuleren,   zonder   enige   verplichting   zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 8 . Indien   de   Wederpartij   een   geplaatste   order   geheel   of   gedeeltelijk   annuleert,   dan   zullen   de   daarvoor   bestelde   of   gereedgemaakte   zaken,   vermeerdert   met   de eventuele   aan-   afvoer-   en   afleveringskosten   daarvan   en   de   voor   de   uitvoering   van   de   overeenkomst   gereserveerde   arbeidstijd,   integraal   aan   de   Wederpartij   in   rekening   worden gebracht. artikel  5 Overmacht 1 . Gebruiker   is   niet   gehouden   tot   het   nakomen   van   enige   verplichting   jegens   de   Wederpartij   indien   hij   daartoe   gehinderd   wordt   als   gevolg   van   een   omstandigheid   die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2 . Onder   overmacht   wordt   in   deze   algemene   voorwaarden   verstaan,   naast   hetgeen   daaromtrent   in   de   wet   en   jurisprudentie   wordt   begrepen,   alle   van   buitenkomende oorzaken,   voorzien   of   niet-voorzien,   waarop   Gebruiker   geen   invloed   kan   uitoefenen,   doch   waardoor   Gebruiker   niet   in   staat   is   zijn   verplichtingen   na   te   komen.   Werkstakingen   in het   bedrijf   van   Gebruiker   of   van   derden   daaronder   begrepen.   Gebruiker   heeft   ook   het   recht   zich   op   overmacht   te   beroepen   indien   de   omstandigheid   die   (verdere)   nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 3 . Gebruiker   kan   gedurende   de   periode   dat   de   overmacht   voortduurt   de   verplichtingen   uit   de   overeenkomst   opschorten.   Indien   deze   periode   langer   duurt   dan   twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4 . Voorzoveel   Gebruiker   ten   tijde   van   het   intreden   van   overmacht   zijn   verplichtingen   uit   de   overeenkomst   inmiddels   gedeeltelijk   is   nagekomen   of   deze   zal   kunnen nakomen,   en   aan   het   nagekomen   respectievelijk   na   te   komen   gedeelte   zelfstandige   waarde   toekomt,   is   Gebruiker   gerechtigd   om   het   reeds   nagekomen   respectievelijk   na   te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. artikel 6 Betaling en incassokosten 1 . Betaling   dient   te   geschieden   binnen   14   dagen   na   factuurdatum,   op   een   door   Gebruiker   aan   te   geven   wijze   in   de   valuta   waarin   is   gefactureerd,   tenzij   schriftelijk   anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
1 . Indien   de   Wederpartij   in   gebreke   blijft   in   de   tijdige   betaling   van   een   factuur,   dan   is   de   Wederpartij   van   rechtswege   in   verzuim.   De   Wederpartij   is   alsdan   een   rente verschuldigd   van   1%   per   maand,   tenzij   de   wettelijke   rente   hoger   is,   in   welk   geval   de   wettelijke   rente   verschuldigd   is.   De   rente   over   het   opeisbare   bedrag   zal   worden   berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 2 . Gebruiker   heeft   het   recht   de   door   Wederpartij   gedane   betalingen   te   laten   strekken   in   de   eerste   plaats   in   mindering   van   de   kosten,   vervolgens   in   mindering   van   de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 3 . Gebruiker   kan,   zonder   daardoor   in   verzuim   te   komen,   een   aanbod   tot   betaling   weigeren,   indien   de   Wederpartij   een   andere   volgorde   voor   de   toerekening   van   de betaling   aanwijst.   Gebruiker   kan   volledige   aflossing   van   de   hoofdsom   weigeren,   indien   daarbij   niet   eveneens   de   opengevallen   en   lopende   rente   en   incassokosten   worden voldaan. 4 . De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. 5 . Bezwaren   tegen   de   hoogte   van   een   factuur   schorten   de   betalingsverplichting   niet   op.   De   Wederpartij   die   geen   beroep   toekomt   op   afdeling   6.5.3   (de   artikelen   231   tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 6 . Indien   de   Wederpartij   in   gebreke   of   in   verzuim   is   in   de   (tijdige)   nakoming   van   zijn   verplichtingen,   dan   komen   alle   redelijke   kosten   ter   verkrijging   van   voldoening   buiten rechte   voor   rekening   van   de   Wederpartij.   De   buitengerechtelijke   kosten   worden   berekend   op   basis   van   hetgeen   in   de   Nederlandse   incassopraktijk   gebruikelijk   is,   momenteel   de berekeningsmethode   volgens   Rapport   Voorwerk   II.   Indien   Gebruiker   echter   hogere   kosten   ter   incasso   heeft   gemaakt   die   redelijkerwijs   noodzakelijk   waren,   komen   de   werkelijk gemaakte   kosten   voor   vergoeding   in   aanmerking.   De   eventuele   gemaakte   gerechtelijke   en   executiekosten   zullen   eveneens   op   de   Wederpartij   worden   verhaald.   De   Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. artikel 7   Eigendomsvoorbehoud 1 . Alle   door   Gebruiker   in   het   kader   van   de   overeenkomst   geleverde   zaken   blijven   eigendom   van   Gebruiker   totdat   de   Wederpartij   alle   verplichtingen   uit   de   met   Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Gebruiker maakt aanspraak op het uitgebreide eigendomsvoorbehoud. 2 . Alle   door   Gebruiker   geleverde   zaken,   die   ingevolge   lid   1.   onder   het   eigendomsvoorbehoud   vallen,   mogen   niet   worden   doorverkocht   en   mogen   nimmer   als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 3 . De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. 4 . Indien   derden   beslag   leggen   op   de   onder   eigendomsvoorbehoud   geleverde   zaken   danwel   rechten   daarop   willen   vestigen   of   doen   gelden,   dan   is   de   Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 5 . De   Wederpartij   verplicht   zich   om   de   onder   eigendomsvoorbehoud   geleverde   zaken   te   verzekeren   en   verzekerd   te   houden   tegen   brand,   ontploffings-   en   waterschade alsmede   tegen   diefstal   en   de   polis   van   deze   verzekering   op   eerste   verzoek   aan   Gebruiker   ter   inzage   te   geven.   Bij   een   eventuele   uitkering   van   de   verzekering   is   Gebruiker gerechtigd   tot   deze   penningen.   Voor   zoveel   als   nodig   verbindt   de   Wederpartij   zich   er   jegens   Gebruiker   bij   voorbaat   toe   om   zijn   medewerking   te   verlenen   aan   al   hetgeen   dat   in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 6 . Voor   het   geval   Gebruiker   zijn   in   dit   artikel   aangeduide   eigendomsrechten   wil   uitoefenen,   geeft   de   Wederpartij   bij   voorbaat   onvoorwaardelijke   en   niet   herroepelijke toestemming   aan   Gebruiker   en   door   Gebruiker   aan   te   wijzen   derden   om   al   die   plaatsen   te   betreden   waar   de   eigendommen   van   Gebruiker   zich   bevinden   en   die   zaken   terug   te nemen. 7 . Elke verbintenis tot overdracht gebeurd onder de opschortende voorwaarde dat de tegenprestatie zal worden voldaan. 8 . Bij de uitoefening van het recht van reclame ontbindt de Gebruiker de koopovereenkomst en kan Gebruiker de overgedragen goederen als eigenaar revindiceren. artikel 8   Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 1 . De   door   Gebruiker   te   leveren   zaken   voldoen   aan   de   gebruikelijke   eisen   en   normen   die   daaraan   op   het   moment   van   levering   redelijkerwijs   gesteld   kunnen   worden   en waarvoor   zij   bij   normaal   gebruik   in   Nederland   zijn   bestemd.   De   in   dit   artikel   genoemde   garantie   is   van   toepassing   op   zaken   die   bestemd   zijn   voor   het   gebruik   binnen   Nederland. Bij   gebruik   buiten   Nederland   dient   de   Wederpartij   zelf   te   verifiëren   of   het   gebruik   daarvan   geschikt   is   voor   het   gebruik   aldaar   en   voldoen   aan   de   voorwaarden   die   daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 2 . De   in   lid   1   van   dit   artikel   genoemde   garantie   geldt   voor   een   periode   van   3   maanden   na   levering,   tenzij   uit   de   aard   van   het   geleverde   anders   voortvloeit   of   partijen anders   zijn   overeengekomen.   Indien   de   door   Gebruiker   verstrekte   garantie   een   zaak   betreft   die   door   een   derde   werd   geproduceerd,   dan   is   de   garantie   beperkt   tot   die,   die   door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 3 . Iedere   vorm   van   garantie   komt   te   vervallen   indien   een   gebrek   is   ontstaan   als   gevolg   van   of   voortvloeit   uit   onoordeelkundig   of   oneigenlijk   gebruik   daarvan   of   gebruik na   de   houdbaarheidsdatum,   onjuiste   opslag   of   onderhoud   daaraan   door   de   Wederpartij   en   /   of   door   derden   wanneer,   zonder   schriftelijke   toestemming   van   Gebruiker,   de Wederpartij   of   derden   aan   de   zaak   wijzigingen   hebben   aangebracht   danwel   hebben   getracht   aan   te   brengen,   daaraan   andere   zaken   werden   bevestigd   die   daaraan   niet bevestigd   dienen   te   worden   of   indien   deze   werden   ver-   of   bewerkt   op   een   andere   dan   de   voorgeschreven   wijze.   De   Wederpartij   komt   evenmin   aanspraak   op   garantie   toe   indien het   gebrek   is   ontstaan   door   of   het   gevolg   is   van   omstandigheden   waar   Gebruiker   geen   invloed   op   kan   uitoefenen,   daaronder   begrepen   weersomstandigheden   (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 4 . De   Wederpartij   is   gehouden   het   geleverde   te   (doen)   onderzoeken,   onmiddellijk   op   het   moment   dat   de   zaken   hem   ter   beschikking   worden   gesteld   respectievelijk   de desbetreffende   werkzaamheden   zijn   uitgevoerd.   Daarbij   behoort   de   Wederpartij   te   onderzoeken   of   kwaliteit   en/of   kwantiteit   van   het   geleverde   overeenstemt   met   hetgeen   is overeengekomen   en   voldoet   aan   de   eisen   die   partijen   dienaangaande   zijn   overeengekomen.   Eventuele   zichtbare   gebreken   dienen   binnen   zeven   dagen   na   levering   schriftelijk aan   Gebruiker   te   worden   gemeld.   Eventuele   niet   zichtbare   gebreken   dienen   terstond,   doch   in   ieder   geval   uiterlijk   binnen   veertien   dagen,   na   ontdekking   daarvan,   schriftelijk   aan Gebruiker   te   worden   gemeld.   De   melding   dient   een   zo   gedetailleerd   mogelijke   omschrijving   van   het   gebrek   te   bevatten,   zodat   Gebruiker   in   staat   is   adequaat   te   reageren.   De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 5 . Indien   de   Wederpartij   tijdig   reclameert,   schort   dit   zijn   betalingsverplichting   niet   op.   De   Wederpartij   blijft   in   dat   geval   ook   gehouden   tot   afname   en   betaling   van   de overigens bestelde zaken. 6 . Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 7 . Indien    vaststaat    dat    een    zaak    gebrekkig    is    en    dienaangaande    tijdig    is    gereclameerd,    dan    zal    Gebruiker    de    gebrekkige    zaak    binnen    redelijke    termijn    na retourontvangst   daarvan   danwel,   indien   retournering   redelijkerwijze   niet   mogelijk   is,   schriftelijke   kennisgeving   ter   zake   van   het   gebrek   door   de   Wederpartij,   ter   keuze   van Gebruiker,   vervangen   of   zorgdragen   voor   herstel   daarvan   danwel   vervangende   vergoeding   daarvoor   aan   de   Wederpartij   voldoen.   In   geval   van   vervanging   is   de   Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 8 . Indien   komt   vast   te   staan   dat   een   klacht   ongegrond   is,   dan   komen   de   kosten   daardoor   ontstaan,   daaronder   begrepen   de   onderzoekskosten,   aan   de   zijde   van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. 9 . Na   verloop   van   de   garantietermijn   zullen   alle   kosten   voor   herstel   of   vervanging,   inclusief   administratie-,   verzend-   en   voorrijdkosten,   aan   de   Wederpartij   in   rekening gebracht worden. 1 0 . In   afwijking   van   de   wettelijke   verjaringstermijnen,   bedraagt   de   verjaringstermijn   van   alle   vorderingen   en   verweren   jegens   Gebruiker   en   de   door   Gebruiker   bij   de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. artikel 9 Aansprakelijkheid 1 . Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2 . Gebruiker   is   niet   aansprakelijk   voor   schade,   van   welke   aard   ook,   ontstaan   doordat   Gebruiker   is   uitgegaan   van   door   of   namens   de   Wederpartij   verstrekte   onjuiste   en   / of onvolledige gegevens. 3 . Indien   Gebruiker   aansprakelijk   mocht   zijn   voor   enigerlei   schade,   dan   is   de   aansprakelijkheid   van   Gebruiker   beperkt   tot   maximaal   de   factuurwaarde   van   de   order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 4 . De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 5 . Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 6 . Onder   directe   schade   wordt   uitsluitend   verstaan   de   redelijke   kosten   ter   vaststelling   van   de   oorzaak   en   de   omvang   van   de   schade,   voor   zover   de   vaststelling betrekking   heeft   op   schade   in   de   zin   van   deze   voorwaarden,   de   eventuele   redelijke   kosten   gemaakt   om   de   gebrekkige   prestatie   van   Gebruiker   aan   de   overeenkomst   te   laten beantwoorden,   voor   zoveel   deze   aan   Gebruiker   toegerekend   kunnen   worden   en      redelijke   kosten,   gemaakt   ter   voorkoming   of   beperking   van   schade,   voor   zover   de   Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 7 . Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 8. De   in   dit   artikel   opgenomen   beperkingen   van   de   aansprakelijkheid   gelden   niet   indien   de   schade   te   wijten   is   aan   opzet   of   grove   schuld   van   Gebruiker   of   zijn   leidinggevende ondergeschikten. artikel 10 Risico-overgang 1 . Het   risico   van   verlies,   beschadiging   of   waardevermindering   gaat   op   de   Wederpartij   over   op   het   moment   waarop   zaken   aan   de   Wederpartij   in   de   macht   van   de Wederpartij worden gebracht. artikel 11 Vrijwaring 1 . De   Wederpartij   vrijwaart   Gebruiker   voor   eventuele   aanspraken   van   derden,   die   in   verband   met   de   uitvoering   van   de   overeenkomst   schade   lijden   en   waarvan   de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. 2 . Indien   Gebruiker   uit   dien   hoofde   door   derden   mocht   worden   aangesproken,   dan   is   de   Wederpartij   gehouden   Gebruiker   zowel   buiten   als   in   rechte   bij   te   staan   en onverwijld   al   hetgeen   te   doen   dat   van   hem   in   dat   geval   verwacht   mag   worden.   Mocht   de   Wederpartij   in   gebreke   blijven   in   het   nemen   van   adequate   maatregelen,   dan   is Gebruiker,   zonder   ingebrekestelling,   gerechtigd   zelf   daartoe   over   te   gaan.   Alle   kosten   en   schade   aan   de   zijde   van   Gebruiker   en   derden   daardoor   ontstaan,   komen   integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. Artikel 12 Intellectuele eigendom 1 . Gebruiker   behoudt   zich   de   rechten   en   bevoegdheden   voor   die   hem   toekomen   op   grond   van   de   Auteurswet   en   andere   intellectuele   wet-   en   regelgeving.   Gebruiker heeft   het   recht   de   door   de   uitvoering   van   een   overeenkomst   aan   zijn   zijde   toegenomen   kennis   ook   voor   andere   doeleinden   te   gebruiken,   voorzover   hierbij   geen   strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. artikel  13 Toepasselijk recht en geschillen 1 . Op   alle   rechtsbetrekkingen   waarbij   Gebruiker   partij   is,   is   uitsluitend   het   Nederlands   recht   van   toepassing,   ook   indien   aan   een   verbintenis   geheel   of   gedeeltelijk   in   het buitenland   uitvoering   wordt   gegeven   of   indien   de   bij   de   rechtsbetrekking   betrokken   partij   aldaar   woonplaats   heeft.   De   toepasselijkheid   van   het   Weens   Koopverdrag   wordt uitgesloten. 2 . De   rechter   in   de   vestigingsplaats   van   Gebruiker   is   bij   uitsluiting   bevoegd   van   geschillen   kennis   te   nemen,   tenzij   de   wet   dwingend   anders   voorschrijft.   Niettemin   heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3 . Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden 1 . Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven 2 . Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. 3 . De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Leveringsvoorwaarden
artikel 1. Algemeen 1 . Deze   voorwaarden   zijn   van   toepassing   op   iedere   aanbieding,   offerte   en   overeenkomst   tussen   Gavotex   Fournituren   BV,   hierna   te   noemen: “Gebruiker”,   en   een   Wederpartij   waarop   Gebruiker   deze   voorwaarden   van   toepassing   heeft   verklaard,   voor   zover   van   deze   voorwaarden   niet   door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2 . De   onderhavige   voorwaarden   zijn   eveneens   van   toepassing   op   overeenkomsten   met   Gebruiker,   voor   de   uitvoering   waarvan   door   Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 3 . Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. 4 . De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5 . Indien   één   of   meerdere   bepalingen   in   deze   algemene   voorwaarden   op   enig   moment   geheel   of   gedeeltelijk   nietig   zijn   of   vernietigd   mochten worden,   dan   blijft   het   overigens   in   deze   algemene   voorwaarden   bepaalde   volledig   van   toepassing.   Gebruiker   en   de   Wederpartij   zullen   alsdan   in overleg   treden   teneinde   nieuwe   bepalingen   ter   vervanging   van   de   nietige   of   vernietigde   bepalingen   overeen   te   komen,   waarbij   zoveel   als   mogelijk   het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6 . Indien   onduidelijkheid   bestaat   omtrent   de   uitleg   van   één   of   meerdere   bepalingen   van   deze   algemene   voorwaarden,   dan   dient   de   uitleg   plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 7 . Indien   zich   tussen   partijen   een   situatie   voordoet   die   niet   in   deze   algemene   voorwaarden   geregeld   is,   dan   dient   deze   situatie   te   worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8 . Indien   Gebruiker   niet   steeds   strikte   naleving   van   deze   voorwaarden   verlangt,   betekent   dit   niet   dat   de   bepalingen   daarvan   niet   van   toepassing zijn,   of   dat   Gebruiker   in   enigerlei   mate   het   recht   zou   verliezen   om   in   andere   gevallen   de   stipte   naleving   van   de   bepalingen   van   deze   voorwaarden   te verlangen. artikel 2 Offertes en aanbiedingen 1 Alle   offertes   en   aanbiedingen   van   Gebruiker   zijn   vrijblijvend,   tenzij   in   de   offerte   een   termijn   voor   aanvaarding   is   gesteld.   Een   offerte   of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2 Gebruiker   kan   niet   aan   zijn   offertes   of   aanbiedingen   worden   gehouden   indien   de   Wederpartij   redelijkerwijs   kan   begrijpen   dat   de   offertes   of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3 De   in   een   offerte   of   aanbieding   vermelde   prijzen   zijn   exclusief   BTW   en   andere   heffingen   van   overheidswege,   eventuele   in   het   kader   van   de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4 Indien   de   aanvaarding   (al   dan   niet   op   ondergeschikte   punten)   afwijkt   van   het   in   de   offerte   of   de   aanbieding   opgenomen   aanbod   dan   is Gebruiker   daaraan   niet   gebonden.   De   overeenkomst   komt   dan   niet   overeenkomstig   deze   afwijkende   aanvaarding   tot   stand,   tenzij   Gebruiker   anders aangeeft. 5 Een   samengestelde   prijsopgave   verplicht   Gebruiker   niet   tot   het   verrichten   van   een   gedeelte   van   de   opdracht   tegen   een   overeenkomstig   deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 1 . De   overeenkomst   tussen   Gebruiker   en   de   Wederpartij   wordt   aangegaan   voor   onbepaalde   tijd,   tenzij   uit   de   aard   van   de   overeenkomst   anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2 . Is   voor   de   voltooiing   van   bepaalde   werkzaamheden   of   voor   de   levering   van   bepaalde   zaken   een   termijn   overeengekomen   of   opgegeven,   dan is   dit   nimmer   een   fatale   termijn.   Bij   overschrijding   van   een   termijn   dient   de   Wederpartij   Gebruiker   derhalve   schriftelijk   in   gebreke   te   stellen.   Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3 . Indien   Gebruiker   gegevens   behoeft   van   de   Wederpartij   voor   de   uitvoering   van   de   overeenkomst,   vangt   de   uitvoeringstermijn   niet   eerder   aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 4 . Levering   geschiedt   af   bedrijf   van   Gebruiker.   De   Wederpartij   is   verplicht   de   zaken   af   te   nemen   op   het   moment   dat   deze   hem   ter   beschikking worden   gesteld.   Indien   de   Wederpartij   afname   weigert   of   nalatig   is   met   het   verstrekken   van   informatie   of   instructies   die   noodzakelijk   zijn   voor   de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 5 . Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6 . Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 7 . Indien   de   overeenkomst   in   fasen   wordt   uitgevoerd   kan   Gebruiker   de   uitvoering   van   die   onderdelen   die   tot   een   volgende   fase   behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8 . Indien   tijdens   de   uitvoering   van   de   overeenkomst   blijkt   dat   het   voor   een   behoorlijke   uitvoering   daarvan   noodzakelijk   is   om   deze   te   wijzigen   of aan   te   vullen,   dan   zullen   partijen   tijdig   en   in   onderling   overleg   tot   aanpassing   van   de   overeenkomst   overgaan.   Indien   de   aard,   omvang   of   inhoud   van de   overeenkomst,   al   dan   niet   op   verzoek   of   aanwijzing   van   de   Wederpartij,   van   de   bevoegde   instanties   et   cetera,   wordt   gewijzigd   en   de   overeenkomst daardoor    in    kwalitatief    en    /    of    kwantitatief    opzicht    wordt    gewijzigd,    dan    kan    dit    ook    consequenties    hebben    voor    hetgeen    oorspronkelijk overeengekomen   werd.   Daardoor   kan   het   oorspronkelijk   overeengekomen   bedrag   worden   verhoogd   of   verlaagd.   Gebruiker   zal   daarvan   zoveel   als mogelijk   vooraf   prijsopgaaf   doen.   Door   een   wijziging   van   de   overeenkomst   kan   voorts   de   oorspronkelijk   opgegeven   termijn   van   uitvoering   worden gewijzigd.   De   Wederpartij   aanvaardt   de   mogelijkheid   van   wijziging   van   de   overeenkomst,   daaronder   begrepen   de   wijziging   in   prijs   en   termijn   van uitvoering. 9 . Indien   de   overeenkomst   wordt   gewijzigd,   daaronder   begrepen   een   aanvulling,   dan   is   Gebruiker   gerechtigd   om   daaraan   eerst   uitvoering   te geven   nadat   daarvoor   akkoord   is   gegeven   door   de   binnen   Gebruiker   bevoegde   persoon   en   de   Wederpartij   akkoord   is   gegaan   met   de   voor   de uitvoering   opgegeven   prijs   en   andere   voorwaarden,   daaronder   begrepen   het   alsdan   te   bepalen   tijdstip   waarop   daaraan   uitvoering   gegeven   zal   worden. Het   niet   of   niet   onmiddellijk   uitvoeren   van   de   gewijzigde   overeenkomst   levert   geen   wanprestatie   van   Gebruiker   op   en   is   voor   de   Wederpartij   evenmin grond   om   de   overeenkomst   op   te   zeggen.   Zonder   daarmee   in   gebreke   te   komen,   kan   Gebruiker   een   verzoek   tot   wijziging   van   de   overeenkomst     weigeren,   indien   dit   in   kwalitatief   en   /   of   kwantitatief   opzicht   gevolg   zou   kunnen   hebben   bijvoorbeeld   voor   de   in   dat   kader   te   verrichten   werkzaamheden of te leveren zaken. 1 0 . Indien   de   Wederpartij   in   gebreke   mocht   komen   in   de   deugdelijke   nakoming   van   hetgeen   waartoe   hij   jegens   Gebruiker   gehouden   is,   dan   is   de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 1 1 . Indien   Gebruiker   met   de   Wederpartij   een   vaste   prijs   overeenkomt,   dan   is   Gebruiker   niettemin   te   allen   tijde   gerechtigd   tot   verhoging   van   deze prijs   zonder   dat   de   Wederpartij   in   dat   geval   gerechtigd   is   om   de   overeenkomst   om   die   reden   te   ontbinden,   indien   de   verhoging   van   de   prijs   voortvloeit uit   een   bevoegdheid   of   verplichting   ingevolge   de   wet   of   regelgeving   of   haar   oorzaak   vindt   in   een   stijging   van   de   prijs   van   grondstoffen,   lonen   et   cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 1 2 . Indien   de   prijsstijging   anders   dan   als   gevolg   van   een   wijziging   van   de   overeenkomst   meer   bedraagt   dan   10%   en   plaatsvindt   binnen   drie maanden   na   het   sluiten   van   de   overeenkomst,   dan   is   uitsluitend   de   Wederpartij   die   een   beroep   toekomt   op   titel   5   afdeling   3   van   Boek   6   BW   gerechtigd de   overeenkomst   door   een   schriftelijke   verklaring   te   ontbinden,   tenzij   Gebruiker   alsdan   alsnog   bereid   is   om   de   overeenkomst   op   basis   van   het oorspronkelijk   overeengekomene   uit   te   voeren,   of   indien   de   prijsverhoging   voortvloeit   uit   een   bevoegdheid   of   een   op   Gebruiker   rustende   verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1 . Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na   het   sluiten   van   de   overeenkomst   Gebruiker   ter   kennis   gekomen   omstandigheden   goede   grond   geven   te   vrezen   dat   de   Wederpartij   de   verplichtingen niet zal nakomen; - de   Wederpartij   bij   het   sluiten   van   de   overeenkomst   verzocht   is   om   zekerheid   te   stellen   voor   de   voldoening   van   zijn   verplichtingen   uit   de   overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien   door   de   vertraging   aan   de   zijde   van   de   Wederpartij   niet   langer   van   Gebruiker   kan   worden   gevergd   dat   hij   de   overeenkomst   tegen   de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 1 . Voorts   is   Gebruiker   bevoegd   de   overeenkomst   te   ontbinden   indien   zich   omstandigheden   voordoen   welke   van   dien   aard   zijn   dat   nakoming van   de   overeenkomst   onmogelijk   is   of   indien   er   zich   anderszins   omstandigheden   voordoen   die   van   dien   aard   zijn   dat   ongewijzigde   instandhouding   van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 2 . Indien   de   overeenkomst   wordt   ontbonden   zijn   de   vorderingen   van   Gebruiker   op   de   Wederpartij   onmiddellijk   opeisbaar.   Indien   Gebruiker   de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 3 . Indien   Gebruiker   tot   opschorting   of   ontbinding   overgaat,   is   hij   op   generlei   wijze   gehouden   tot   vergoeding   van   schade   en   kosten   daardoor   op enigerlei wijze ontstaan. 4 . Indien   de   ontbinding   aan   de   Wederpartij   toerekenbaar   is,   is   Gebruiker   gerechtigd   tot   vergoeding   van   de   schade,   daaronder   begrepen   de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 5 . Indien   de   Wederpartij   zijn   uit   de   overeenkomst   voortvloeiende   verplichtingen   niet   nakomt   en   deze   niet-nakoming   ontbinding   rechtvaardigt, dan   is   Gebruiker   gerechtigd   de   overeenkomst   terstond   en   met   directe   ingang   te   ontbinden   zonder   enige   verplichting   zijnerzijds   tot   betaling   van   enige schadevergoeding   of   schadeloosstelling,   terwijl   de   Wederpartij,   uit   hoofde   van   wanprestatie,   wél   tot   schadevergoeding   of   schadeloosstelling   is verplicht. 6 . Indien    de    overeenkomst    tussentijds    wordt    opgezegd    door    Gebruiker,    zal    Gebruiker    in    overleg    met    de    Wederpartij    zorgdragen    voor overdracht   van   nog   te   verrichten   werkzaamheden   aan   derden.   Dit   tenzij   de   opzegging   aan   de   Wederpartij   toerekenbaar   is.   Indien   de   overdracht   van de   werkzaamheden   voor   Gebruiker   extra   kosten   met   zich   meebrengt,   dan   worden   deze   aan   de   Wederpartij   in   rekening   gebracht.   De   Wederpartij   is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 7 . In   geval   van   liquidatie,   van   (aanvrage   van)   surséance   van   betaling   of   faillissement,   van   beslaglegging   -   indien   en   voor   zover   het   beslag   niet binnen   drie   maanden   is   opgeheven   -   ten   laste   van   de   Wederpartij,   van   schuldsanering   of   een   andere   omstandigheid   waardoor   de   Wederpartij   niet langer   vrijelijk   over   zijn   vermogen   kan   beschikken,   staat   het   Gebruiker   vrij   om   de   overeenkomst   terstond   en   met   directe   ingang   op   te   zeggen   danwel de   order   of   overeenkomst   te   annuleren,   zonder   enige   verplichting   zijnerzijds   tot   betaling   van   enige   schadevergoeding   of   schadeloosstelling.   De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 8 . Indien   de   Wederpartij   een   geplaatste   order   geheel   of   gedeeltelijk   annuleert,   dan   zullen   de   daarvoor   bestelde   of   gereedgemaakte   zaken, vermeerdert   met   de   eventuele   aan-   afvoer-   en   afleveringskosten   daarvan   en   de   voor   de   uitvoering   van   de   overeenkomst   gereserveerde   arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. artikel  5 Overmacht 1 . Gebruiker   is   niet   gehouden   tot   het   nakomen   van   enige   verplichting   jegens   de   Wederpartij   indien   hij   daartoe   gehinderd   wordt   als   gevolg   van een   omstandigheid   die   niet   is   te   wijten   aan   schuld,   en   noch   krachtens   de   wet,   een   rechtshandeling   of   in   het   verkeer   geldende   opvattingen   voor   zijn rekening komt. 2 . Onder   overmacht   wordt   in   deze   algemene   voorwaarden   verstaan,   naast   hetgeen   daaromtrent   in   de   wet   en   jurisprudentie   wordt   begrepen, alle   van   buitenkomende   oorzaken,   voorzien   of   niet-voorzien,   waarop   Gebruiker   geen   invloed   kan   uitoefenen,   doch   waardoor   Gebruiker   niet   in   staat   is zijn   verplichtingen   na   te   komen.   Werkstakingen   in   het   bedrijf   van   Gebruiker   of   van   derden   daaronder   begrepen.   Gebruiker   heeft   ook   het   recht   zich   op overmacht   te   beroepen   indien   de   omstandigheid   die   (verdere)   nakoming   van   de   overeenkomst   verhindert,   intreedt   nadat   Gebruiker   zijn   verbintenis   had moeten nakomen. 3 . Gebruiker   kan   gedurende   de   periode   dat   de   overmacht   voortduurt   de   verplichtingen   uit   de   overeenkomst   opschorten.   Indien   deze   periode langer   duurt   dan   twee   maanden,   dan   is   ieder   der   partijen   gerechtigd   de   overeenkomst   te   ontbinden,   zonder   verplichting   tot   vergoeding   van   schade   aan de andere partij. 4 . Voorzoveel   Gebruiker   ten   tijde   van   het   intreden   van   overmacht   zijn   verplichtingen   uit   de   overeenkomst   inmiddels   gedeeltelijk   is   nagekomen of   deze   zal   kunnen   nakomen,   en   aan   het   nagekomen   respectievelijk   na   te   komen   gedeelte   zelfstandige   waarde   toekomt,   is   Gebruiker   gerechtigd   om het   reeds   nagekomen   respectievelijk   na   te   komen   gedeelte   separaat   te   factureren.   De   Wederpartij   is   gehouden   deze   factuur   te   voldoen   als   ware   er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. artikel 6 Betaling en incassokosten 1 . Betaling   dient   te   geschieden   binnen   14   dagen   na   factuurdatum,   op   een   door   Gebruiker   aan   te   geven   wijze   in   de   valuta   waarin   is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
Leveringsvoorwaarden
artikel 1. Algemeen 1 . Deze   voorwaarden   zijn   van   toepassing   op   iedere   aanbieding,   offerte   en   overeenkomst   tussen   Gavotex   Fournituren   BV,   hierna   te   noemen:   “Gebruiker”,   en   een   Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2 . De   onderhavige   voorwaarden   zijn   eveneens   van   toepassing   op   overeenkomsten   met   Gebruiker,   voor   de   uitvoering   waarvan   door   Gebruiker   derden   dienen   te   worden betrokken. 3 . Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. 4 . De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5 . Indien   één   of   meerdere   bepalingen   in   deze   algemene   voorwaarden   op   enig   moment   geheel   of   gedeeltelijk   nietig   zijn   of   vernietigd   mochten   worden,   dan   blijft   het   overigens in   deze   algemene   voorwaarden   bepaalde   volledig   van   toepassing.   Gebruiker   en   de   Wederpartij   zullen   alsdan   in   overleg   treden   teneinde   nieuwe   bepalingen   ter   vervanging   van   de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6 . Indien   onduidelijkheid   bestaat   omtrent   de   uitleg   van   één   of   meerdere   bepalingen   van   deze   algemene   voorwaarden,   dan   dient   de   uitleg   plaats   te   vinden   ‘naar   de   geest’ van deze bepalingen. 7 . Indien   zich   tussen   partijen   een   situatie   voordoet   die   niet   in   deze   algemene   voorwaarden   geregeld   is,   dan   dient   deze   situatie   te   worden   beoordeeld   naar   de   geest   van   deze algemene voorwaarden. 8 . Indien   Gebruiker   niet   steeds   strikte   naleving   van   deze   voorwaarden   verlangt,   betekent   dit   niet   dat   de   bepalingen   daarvan   niet   van   toepassing   zijn,   of   dat   Gebruiker   in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. artikel 2 Offertes en aanbiedingen 1 Alle   offertes   en   aanbiedingen   van   Gebruiker   zijn   vrijblijvend,   tenzij   in   de   offerte   een   termijn   voor   aanvaarding   is   gesteld.   Een   offerte   of   aanbieding   vervalt   indien   het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2 Gebruiker   kan   niet   aan   zijn   offertes   of   aanbiedingen   worden   gehouden   indien   de   Wederpartij   redelijkerwijs   kan   begrijpen   dat   de   offertes   of   aanbiedingen,   dan   wel   een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3 De   in   een   offerte   of   aanbieding   vermelde   prijzen   zijn   exclusief   BTW   en   andere   heffingen   van   overheidswege,   eventuele   in   het   kader   van   de   overeenkomst   te   maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4 Indien   de   aanvaarding   (al   dan   niet   op   ondergeschikte   punten)   afwijkt   van   het   in   de   offerte   of   de   aanbieding   opgenomen   aanbod   dan   is   Gebruiker   daaraan   niet   gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. 5 Een   samengestelde   prijsopgave   verplicht   Gebruiker   niet   tot   het   verrichten   van   een   gedeelte   van   de   opdracht   tegen   een   overeenkomstig   deel   van   de   opgegeven   prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 1 . De   overeenkomst   tussen   Gebruiker   en   de   Wederpartij   wordt   aangegaan   voor   onbepaalde   tijd,   tenzij   uit   de   aard   van   de   overeenkomst   anders   voortvloeit   of   indien   partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2 . Is   voor   de   voltooiing   van   bepaalde   werkzaamheden   of   voor   de   levering   van   bepaalde   zaken   een   termijn   overeengekomen   of   opgegeven,   dan   is   dit   nimmer   een   fatale termijn.   Bij   overschrijding   van   een   termijn   dient   de   Wederpartij   Gebruiker   derhalve   schriftelijk   in   gebreke   te   stellen.   Gebruiker   dient   daarbij   een   redelijke   termijn   te   worden   geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 3 . Indien   Gebruiker   gegevens   behoeft   van   de   Wederpartij   voor   de   uitvoering   van   de   overeenkomst,   vangt   de   uitvoeringstermijn   niet   eerder   aan   dan   nadat   de   Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 4 . Levering   geschiedt   af   bedrijf   van   Gebruiker.   De   Wederpartij   is   verplicht   de   zaken   af   te   nemen   op   het   moment   dat   deze   hem   ter   beschikking   worden   gesteld.   Indien   de Wederpartij   afname   weigert   of   nalatig   is   met   het   verstrekken   van   informatie   of   instructies   die   noodzakelijk   zijn   voor   de   levering,   is   Gebruiker   gerechtigd   de   zaken   op   te   slaan   voor rekening en risico van de Wederpartij. 5 . Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 6 . Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 7 . Indien   de   overeenkomst   in   fasen   wordt   uitgevoerd   kan   Gebruiker   de   uitvoering   van   die   onderdelen   die   tot   een   volgende   fase   behoren   opschorten   totdat   de   Wederpartij   de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 8 . Indien   tijdens   de   uitvoering   van   de   overeenkomst   blijkt   dat   het   voor   een   behoorlijke   uitvoering   daarvan   noodzakelijk   is   om   deze   te   wijzigen   of   aan   te   vullen,   dan   zullen partijen   tijdig   en   in   onderling   overleg   tot   aanpassing   van   de   overeenkomst   overgaan.   Indien   de   aard,   omvang   of   inhoud   van   de   overeenkomst,   al   dan   niet   op   verzoek   of   aanwijzing van   de   Wederpartij,   van   de   bevoegde   instanties   et   cetera,   wordt   gewijzigd   en   de   overeenkomst   daardoor   in   kwalitatief   en   /   of   kwantitatief   opzicht   wordt   gewijzigd,   dan   kan   dit   ook consequenties   hebben   voor   hetgeen   oorspronkelijk   overeengekomen   werd.   Daardoor   kan   het   oorspronkelijk   overeengekomen   bedrag   worden   verhoogd   of   verlaagd.   Gebruiker   zal daarvan   zoveel   als   mogelijk   vooraf   prijsopgaaf   doen.   Door   een   wijziging   van   de   overeenkomst   kan   voorts   de   oorspronkelijk   opgegeven   termijn   van   uitvoering   worden   gewijzigd.   De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 9 . Indien   de   overeenkomst   wordt   gewijzigd,   daaronder   begrepen   een   aanvulling,   dan   is   Gebruiker   gerechtigd   om   daaraan   eerst   uitvoering   te   geven   nadat   daarvoor   akkoord is   gegeven   door   de   binnen   Gebruiker   bevoegde   persoon   en   de   Wederpartij   akkoord   is   gegaan   met   de   voor   de   uitvoering   opgegeven   prijs   en   andere   voorwaarden,   daaronder begrepen   het   alsdan   te   bepalen   tijdstip   waarop   daaraan   uitvoering   gegeven   zal   worden.   Het   niet   of   niet   onmiddellijk   uitvoeren   van   de   gewijzigde   overeenkomst   levert   geen wanprestatie   van   Gebruiker   op   en   is   voor   de   Wederpartij   evenmin   grond   om   de   overeenkomst   op   te   zeggen.   Zonder   daarmee   in   gebreke   te   komen,   kan   Gebruiker   een   verzoek   tot wijziging   van   de   overeenkomst      weigeren,   indien   dit   in   kwalitatief   en   /   of   kwantitatief   opzicht   gevolg   zou   kunnen   hebben   bijvoorbeeld   voor   de   in   dat   kader   te   verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 1 0 . Indien   de   Wederpartij   in   gebreke   mocht   komen   in   de   deugdelijke   nakoming   van   hetgeen   waartoe   hij   jegens   Gebruiker   gehouden   is,   dan   is   de   Wederpartij   aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan. 1 1 . Indien   Gebruiker   met   de   Wederpartij   een   vaste   prijs   overeenkomt,   dan   is   Gebruiker   niettemin   te   allen   tijde   gerechtigd   tot   verhoging   van   deze   prijs   zonder   dat   de Wederpartij   in   dat   geval   gerechtigd   is   om   de   overeenkomst   om   die   reden   te   ontbinden,   indien   de   verhoging   van   de   prijs   voortvloeit   uit   een   bevoegdheid   of   verplichting   ingevolge   de wet   of   regelgeving   of   haar   oorzaak   vindt   in   een   stijging   van   de   prijs   van   grondstoffen,   lonen   et   cetera   of   op   andere   gronden   die   bij   het   aangaan   van   de   overeenkomst   redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 1 2 . Indien   de   prijsstijging   anders   dan   als   gevolg   van   een   wijziging   van   de   overeenkomst   meer   bedraagt   dan   10%   en   plaatsvindt   binnen   drie   maanden   na   het   sluiten   van   de overeenkomst,   dan   is   uitsluitend   de   Wederpartij   die   een   beroep   toekomt   op   titel   5   afdeling   3   van   Boek   6   BW   gerechtigd   de   overeenkomst   door   een   schriftelijke   verklaring   te ontbinden,   tenzij   Gebruiker   alsdan   alsnog   bereid   is   om   de   overeenkomst   op   basis   van   het   oorspronkelijk   overeengekomene   uit   te   voeren,   of   indien   de   prijsverhoging   voortvloeit   uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1 . Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; - de   Wederpartij   bij   het   sluiten   van   de   overeenkomst   verzocht   is   om   zekerheid   te   stellen   voor   de   voldoening   van   zijn   verplichtingen   uit   de   overeenkomst   en   deze   zekerheid   uitblijft   of onvoldoende is; - Indien   door   de   vertraging   aan   de   zijde   van   de   Wederpartij   niet   langer   van   Gebruiker   kan   worden   gevergd   dat   hij   de   overeenkomst   tegen   de   oorspronkelijk   overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 1 . Voorts   is   Gebruiker   bevoegd   de   overeenkomst   te   ontbinden   indien   zich   omstandigheden   voordoen   welke   van   dien   aard   zijn   dat   nakoming   van   de   overeenkomst onmogelijk   is   of   indien   er   zich   anderszins   omstandigheden   voordoen   die   van   dien   aard   zijn   dat   ongewijzigde   instandhouding   van   de   overeenkomst   in   redelijkheid   niet   van   Gebruiker kan worden gevergd. 2 . Indien    de    overeenkomst    wordt    ontbonden    zijn    de    vorderingen    van    Gebruiker    op    de    Wederpartij    onmiddellijk    opeisbaar.    Indien    Gebruiker    de    nakoming    van    de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 3 . Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 4 . Indien   de   ontbinding   aan   de   Wederpartij   toerekenbaar   is,   is   Gebruiker   gerechtigd   tot   vergoeding   van   de   schade,   daaronder   begrepen   de   kosten,   daardoor   direct   en indirect ontstaan. 5 . Indien   de   Wederpartij   zijn   uit   de   overeenkomst   voortvloeiende   verplichtingen   niet   nakomt   en   deze   niet-nakoming   ontbinding   rechtvaardigt,   dan   is   Gebruiker   gerechtigd   de overeenkomst   terstond   en   met   directe   ingang   te   ontbinden   zonder   enige   verplichting   zijnerzijds   tot   betaling   van   enige   schadevergoeding   of   schadeloosstelling,   terwijl   de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 6 . Indien   de   overeenkomst   tussentijds   wordt   opgezegd   door   Gebruiker,   zal   Gebruiker   in   overleg   met   de   Wederpartij   zorgdragen   voor   overdracht   van   nog   te   verrichten werkzaamheden   aan   derden.   Dit   tenzij   de   opzegging   aan   de   Wederpartij   toerekenbaar   is.   Indien   de   overdracht   van   de   werkzaamheden   voor   Gebruiker   extra   kosten   met   zich meebrengt,   dan   worden   deze   aan   de   Wederpartij   in   rekening   gebracht.   De   Wederpartij   is   gehouden   deze   kosten   binnen   de   daarvoor   genoemde   termijn   te   voldoen,   tenzij   Gebruiker anders aangeeft. 7 . In   geval   van   liquidatie,   van   (aanvrage   van)   surséance   van   betaling   of   faillissement,   van   beslaglegging   -   indien   en   voor   zover   het   beslag   niet   binnen   drie   maanden   is opgeheven   -   ten   laste   van   de   Wederpartij,   van   schuldsanering   of   een   andere   omstandigheid   waardoor   de   Wederpartij   niet   langer   vrijelijk   over   zijn   vermogen   kan   beschikken,   staat het   Gebruiker   vrij   om   de   overeenkomst   terstond   en   met   directe   ingang   op   te   zeggen   danwel   de   order   of   overeenkomst   te   annuleren,   zonder   enige   verplichting   zijnerzijds   tot   betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 8 . Indien   de   Wederpartij   een   geplaatste   order   geheel   of   gedeeltelijk   annuleert,   dan   zullen   de   daarvoor   bestelde   of   gereedgemaakte   zaken,   vermeerdert   met   de   eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. artikel  5 Overmacht 1 . Gebruiker   is   niet   gehouden   tot   het   nakomen   van   enige   verplichting   jegens   de   Wederpartij   indien   hij   daartoe   gehinderd   wordt   als   gevolg   van   een   omstandigheid   die   niet   is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2 . Onder   overmacht   wordt   in   deze   algemene   voorwaarden   verstaan,   naast   hetgeen   daaromtrent   in   de   wet   en   jurisprudentie   wordt   begrepen,   alle   van   buitenkomende oorzaken,   voorzien   of   niet-voorzien,   waarop   Gebruiker   geen   invloed   kan   uitoefenen,   doch   waardoor   Gebruiker   niet   in   staat   is   zijn   verplichtingen   na   te   komen.   Werkstakingen   in   het bedrijf   van   Gebruiker   of   van   derden   daaronder   begrepen.   Gebruiker   heeft   ook   het   recht   zich   op   overmacht   te   beroepen   indien   de   omstandigheid   die   (verdere)   nakoming   van   de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. 3 . Gebruiker   kan   gedurende   de   periode   dat   de   overmacht   voortduurt   de   verplichtingen   uit   de   overeenkomst   opschorten.   Indien   deze   periode   langer   duurt   dan   twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4 . Voorzoveel   Gebruiker   ten   tijde   van   het   intreden   van   overmacht   zijn   verplichtingen   uit   de   overeenkomst   inmiddels   gedeeltelijk   is   nagekomen   of   deze   zal   kunnen   nakomen, en   aan   het   nagekomen   respectievelijk   na   te   komen   gedeelte   zelfstandige   waarde   toekomt,   is   Gebruiker   gerechtigd   om   het   reeds   nagekomen   respectievelijk   na   te   komen   gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. artikel 6 Betaling en incassokosten 1 . Betaling   dient   te   geschieden   binnen   14   dagen   na   factuurdatum,   op   een   door   Gebruiker   aan   te   geven   wijze   in   de   valuta   waarin   is   gefactureerd,   tenzij   schriftelijk   anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.